LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for VR-PRESS Archives


VR-PRESS Archives

VR-PRESS Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave VR-PRESS
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pressmeddelande: Ny rapport - Statlig behovsmotiverad fo rskning har ökat
From: Erik Geijer <[log in to unmask]>
Reply-To:Erik Geijer <[log in to unmask]>
Date:Tue, 20 Apr 2004 09:44:15 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (37 lines)


Pressmeddelande 2004-04-20

Ny rapport: "Svensk forskningsfinansiering: inriktning och styrning" Myt att statlig behovsmotiverad forskning minskat

Det är en myt att den statliga behovsmotiverade forskningen har minskat i Sverige. Behovsstyrd forskning har ökat väsentligt under de senaste tio åren. Dess andel av de samlade statliga resurserna var år 2000 på samma nivå som för tjugo år sedan. Samtidigt har det skett en omfördelning från fri forskning till strategisk forskning. Det kommer fram i en ny rapport från Vetenskapsrådets, VRs, analysenhet. I rapporten görs en detaljerad genomgång av statens finansiering till fri respektive riktad forskning.

Forskningens betydelse för den ekonomiska tillväxten är ett centralt tema i den forskningspolitiska debatten. Den senaste tiden har röster höjts för ökade statliga resurser till forskning. I detta finns en samsyn och en plattform för ökad samverkan mellan näringsliv, forskningsfinansiärer och universitet. Det är värdefullt att dessa frågor lyfts fram och särskilt bra är att företagens roll uppmärksammas i forskningspolitiken.  (Detta diskuterades på DN-debatt den 11 april, med en replik från VR i dag den 20 april: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1422&a=256529&previousRenderType=6)

Missuppfattningar och sammanblandningar
Frågan gäller vilken finansiering, styrning och utförarorganisation som optimerar tillväxt och konkurrenskraft. I diskussionen förekommer tyvärr ett antal uppfattningar som är baserade på bristfälligt statistiskt underlag och felaktiga tolkningar av den officiella statistiken. I stor utsträckning vilar debatten dessutom på alldeles för schematiska resonemang om kopplingen mellan grundforskning, tillämpad forskning och innovationer. En förenkling som ofta görs är att likställa riktad forskning med tillämpad forskning och fri forskning med grundforskning. Men detta leder såväl diskussionen som tolkning av aktuellt datamaterial fel.

Behovsmotiverad forskning har ökat
Det har bl a hävdats att statens finansiering av behovsmotiverad forskning har minskat väsentligt sedan 1985 och att nivån borde återställas. Här finns dock en rad förhållanden som kraftigt påverkar utfallet i siffrorna, t ex bolagiseringen av statliga affärsverk, löntagarfondsstiftelserna, kostnaderna för EU:s forskningsprogram och mycket annat.
Andelen riktad forskning var som störst i början av 1980-talet (drygt 45 %) men minskade till sin lägsta nivå 1993/94 (knappt 35 %). Därefter har andelen riktad forskning en trendmässig ökning. Tas hänsyn till att en stor del av de statliga FoU-satsningarna under 1990-talet gällt forskarutbildning och regional tillväxt är andelen riktad forskning ungefär lika stor idag som vid mitten av 1980-talet (43 %). En noggrannare analys av FoU vid universitet och högskolor överensstämmer med bilden från statsbudgetanalysen. En mer detaljerad uppdelning av finansiärerna ger dock möjlighet att bättre beskriva den totala finansieringsbilden. En sådan kategorisering visar att andelen fri forskning minskat till förmån för riktad forskning. Starkast procentuella ökning i absoluta tal har den strategiska forskningen men även den behovsmotiverade tillämpade forskningen har en fortsatt stark utveckling.

Hela rapporten på nätet
Rapporten "Svensk forskningsfinansiering: inriktning och styrning" (Sandström, Heyman, Hällsten 2004) finns att läsa och hämta på http://www.vr.se/forskning/index.asp?id=746&dok_id=6289.

Kontaktpersoner
Ulf Heyman, analytiker
[log in to unmask], 08-546 44 223, den 20 april på nr: 018-30 10 58

Ulf Sandström, analytiker
[log in to unmask], 08-546 44 129 , 0708-13 73 76

_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/the Swedish Research Council
Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden
Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: [log in to unmask]
Home page: www.vr.se
--------------------------------------------

Back to: Top of Message | Previous Page | Main VR-PRESS Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager