LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for ILH-L Archives


ILH-L Archives

ILH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave ILH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: (Fwd) PhD-uddannelser i videnskabsforskning
From: Gustav Holmberg <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Thu, 12 Sep 1996 14:20:36 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (304 lines)


------- Forwarded Message Follows -------
From:     "Thomas Soederqvist" <[log in to unmask]>
Organization: Roskilde Universitetscenter
To:      [log in to unmask]
Date:     Wed, 4 Sep 1996 12:12:46 +0100
Subject:    PhD-uddannelser i videnskabsforskning
Priority:   normal

SYDSKANDINAVISK KONSORTIUM FOR PH.D.-UDDANNELSER ("GRADUATE SCHOOL")
I VIDENSKABSFORSKNING

AALBORG - AARHUS - KOEBENHAVN - LUND - ODENSE - ROSKILDE

Ph.D.-kurser i videnskabsforskning (videnskabshistorie,
videnskabsfilosofi og videnskabssociologi) i 1996-1997

Om Sydskandinavisk konsortium for Ph.D.-uddannelser i
videnskabsforskning:
Videnskabsforskning (videnskabshistorie, videnskabsfilosofi og
videnskabssociologi) er internationalt et veletableret forsknings-
og undervisningsomraade. Ogsaa i Danmark er der blevet taget en raekke
overordnede initiativer til at styrke omraadet, bl.a. gennem
oprettelsen af et Sydskandinavisk konsortium ("graduate school")
for Ph.D.-uddannelser. Konsortiets ansvarsomraade vil i princippet
vaere alle videnskabers historie, filosofi og sociologi.
   Konsortiets hovedopgave er at koordinere igangvaerende og planlagt
undervisning indenfor videnskabsforskning paa universiteter og
hoejere laereanstalter for alle interesserede Ph.D.-studerende.
Konsortiet vil endvidere tage initiativer til etablering af
tvaerinstitutionelle Ph.D.-kurser. Det samlede kursustilbud udgives
i form af et katalog, der sendes til uddannelsesinstitutionerne og
Ph.D.-studienaevnene en eller to gange aarligt.
   Konsortiets medlemmer kommer fra universiteterne i Aarhus, Odense
og Koebenhavn, universitetscentrene i Roskilde og Aalborg, samt Lunds
Universitet. Desuden indgaar en Ph.D.-studerende indenfor fagomraadet.
Medlemmer i 1996-1997 er: lektor Kurt Moeller Pedersen, Institut for
de Eksakte Videnskabers Historie, Aarhus Universitet; professor Stig
Andur Pedersen, IMFUFA, Roskilde Universitetscenter; lektor Finn
Collin, Filosofisk Institut, Koebenhavns Universitet; docent Jesper
Luetzen, Matematisk Institut, Koebenhavns Universitet; professor David
Favrholdt, Filosofisk Institut, Odense Universitet; docent Thomas
Soederqvist, Institut for Biologi og Kemi, Roskilde
Universitetscenter; docent Peter OEhrstroem, Institut for
Kommunikation, Aalborg Universitet; og professor Gunnar Broberg,
Institutionen foer Ide- och Laerdomshistoria, Lunds Universitet: faglig
sekretaer (tillige Ph.D.- repraesentant) er cand.scient.art. Hanne
Andersen, Universitaet Konstanz.
   Yderligere oplysninger kan faas ved henvendelse til konsortiets
sekretariat, c/o Statens Humanistiske Forskningraads Netvaerk for
Videnskabshistorie og Videnskabsfilosofi, Bygning 17.2, Roskilde
Universitetscenter, Box 260, 4000 Roskilde (e-mail:
[log in to unmask])


FORSKNINGSPROCESSEN
Institut for Statskundskab, Koebenhavns Universitet, maj 1977

Metode og forskningsproces er mere end regler og
videnskabsteoretiske positioner. Det handler ogsaa om praktisk
haandvaerk, hvordan man selv arbejder som person og udvikler sig
sammen med sit arbejde. Det handler om forskningsmiljoe og
forskningsorganisering, og ogsaa (selvom det i hverdagen staar lidt
fjernere) om forskningssystemets udvikling og forskningspolitik.
Kurset behandler tre temaer:
- forskningsprocessens faser og udfrodringer
- forsningsorganisering og forskningssociologi
- forskningsevaluering og forskningssystemet

Kursets organisering og omfang: Litteraturgennemgang og
diskussioner, 4 dage i maj 1997

Litteratur: oplyses i forbindelse med tilmelding

Laerere: Lektor Hanne Foss Hansen og professor Torben Beck Joergensen

Oplysninger og tilmelding: Hanne Foss Hansen, Institut for
Statskundskab, Koebenhavns Universitet, tlf. 3532 3366.


SOCIAL KONSTRUKTIVISME
Filosofisk Institut, Koebenhavns Universitet, foraaret 1997

Socialkonstruktivismen udgoer en udfordring for traditionel
videnskabsteori og erkendelsesteori, nemlig at finde en model for
videnskabsprocessen, som anerkender at videnskaben er et socialt
produkt, men alligevel holder fast ved, at videnskaben kan goere
krav paa at vaere en rationel metode til afdaekning af virkeligheden.
Kurset vil beskaeftige sig meget med reflektivitetsbegrebet, dvs.
foelgerne af at anvende synspunktet paa konstruktivismen selv.

Kursets organisering og omfang: Foredrag og fremlaeggelse af
forskningsprojekter, 5 dage i foraaret 1997

Litteratur: artikler og boguddrag af bl.a. Barry Barnes, Harry
Collins, Bruno Latour, Steve Fuller, Ilkka Niinuluoto og James
Robert Brown

Laerer: Lektor Finn Collin

Tilmelding og oplysninger: Finn Collin, Filosofisk Institut,
Koebenhavns Universitet, Njalsgade 80, 2300 Koebenhavn S, tlf. 3532
8869, fax: 3532 88 50, e-mail: [log in to unmask]


THE ORIGINS AND DEVELOPMENT OF THE ENGINEERING PROFESSION
Institut for de Eksakte Videnskabers Historie, Aarhus Universitet,
marts-maj 1997

This course explores the origins and development of engineering
training, professionalization, and employment patterns in Europe
and the United States in particular. It begins withe the military
origins of engineering education, moves on to the rise of
engineering schools in the 19th century and the founding of
specialized professional societies. Further topics include the
relationship between corporations and engineers, engineering
ethics, and the relationship between scientific and engineering
research

Kursets organisering og omfang: Forelaesninger 2t/uge og seminarer
2t/uge (paa engelsk) i marts - maj 1997.

Litteratur: David Noble, America by Design (1977), Edwin Layton,
The Revolution of the Engineers (1986), Eugene Ferguson,
Engineering and the Mind's Eye (1993), samt artikler.

Laerere: Associate Professor Mark H. Clark og lektor Henry Nielsen

Tilmelding: 15 november 1996

Oplysninger: Henry Nielsen, Institut for de Eksakte Videnskabers
Historie, Aarhus Universitet, Ny Munkegade (bygn. 521), 8000 Aarhus
C, tlf. 8942 3513, fax: 8612 0740; e-mail: [log in to unmask]


VIDENSKABELIGE KONTROVERSER
Institut for de Eksakte Videnskabers Historie, Aarhus Universitet,
efteraaret 1996

Videnskabelige kontroverser er ofte blevet affejet og negligeret i
videnskabshistorien under henvisning til, at de blot vedroerer
enkeltpersoner paa et uvidenskabeligt niveau. Men i de senere aar har
mange videnskabshistorikere haevdet, at kontroverser er sociale,
oekonomiske og politiske faenomener, som kan goeres til genstand for
historiske undersoegelser. Der er blevet udviklet teoretiske rammer
til forstaaelsen herfor. Det er kursets formaal at diskutere disse
teorier for kontroversers opstaaen, forloeb og afslutning. Eksempler
vil hentes fra de videnskabelige discipliner kursusdeltagerne har
deres grunduddannelse i.

Kursets organisering og omfang: Studiekreds, 3t/uge i 14 uger

Laerer: lektor Kurt Moeller Pedersen

Litteratur: H. T. Engelhardt m.fl., Scientific Controversies
(1987), samt noter

Tilmelding: 15 august 1996

Oplysninger: Anita Kildebaek Nielsen, Institut for de Eksakte
Videnskabers Historie, Aarhus Universitet, Ny Munkegade (bygn.
521), 8000 Aarhus C, tlf. 8942 3508, fax: 8612 0740; e-mail:
[log in to unmask]


VIDENSKABSTEORETISKE PERSPEKTIVER PAA NATURVIDENSKAB OG TEKNOLOGI
Institut for kommunikation, AAlborg Universitetscenter, 30.
september - 2. oktober 1996.

Kurset omhandler udvalgte videnskabsteorjetiske og
videnskabsfilosofiske problemstillinger med relevans for Ph.D.-
studerende inden for naturvidenskaberne og de tekniske fag.
Foelgende tre temaer vil blive behandlet:
- paradigmebegreber i teori og praksis
- teknologibegrebet og relationen mellem naturvidenskab og
teknologi
- etiske perspektiver paa naturvidenskab og teknologi

Kursets organisering og omfang: Seminarer i 3 dage, 30. september -
 2. oktober 1996.

Laerere: Professor Stig Andur Pedersen, adjunkt Soeren Holm,
professor Peter Kroes og docent Peter OEhrstroehm.

Tilmelding: snarest

Oplysninger: Peter OEhrstroehm, Institut for kommunikation, AAlborg
Universitet, Langagervej 8, 9220 AAlborg OE, tlf: 9815 4211+7117,
fax: 9815 9434, e-mail: [log in to unmask]


METOD OCH TEORI I FILOSOFINS HISTORIA
Institutionen foer ide- och laerdomshistoria, Lunds Universitet,
november 1996 - januari 1997

Kursen behandlar fraagor om hur filosofihistoria boer skrivas.
Betydelsen av retorisk analys och litteraera laesningar diskuteras.
Skillnaden mellen filosofiska och laerdomshistoriska infallsvinklar
behandlas. En del av den debatt som foerts av foerfattare som Quentin
Skinner, Leo Strauss, Martha Nussbaum, Hans-Georg Gadamer och
Jacques Derrida tas upp paa kursen.

Kursens organisation och omfaang: Foerelaesningar och seminarier, 1-2
dagar/vecka i 6 veckor med kursstart ca. 6 november 1996

Litteratur: Q. Skinner m.fl., red., Philosophy in History, samt
uppsatser

Laerare: Docent Svante Nordin, fil.dr. Jonas Hansson, samt
gaestfoerelaesare

Anmaelan och upplysningar: Svante Nordin, Institutionen foer ide- och
laerdomshistoria, Lunds Universitet, Kungshuset, Lundagaard, S-223 50
Lund, Sverige, tlf. +46 46 222 7000


GENETIK OCH SAMHaeLLE UNDER 1900-TALET
Institutionen foer ide- och laerdomshistoria, Lunds Universitet,
vaaren 1997

Kursen avser att behandla saavael den internationella som den
skandinaviska genetikhistorien med avseende paa inomvetenskaplig
utveckling och yttre samhaellspaaverkan. Kursen tar sin utgaangspunkt
i den omfattande forskning som aegnats aemnet, aeven i Skandinavien,
och behandlar foerst och fraemst genetiken under efterkrigstiden fram
till genteknologins genombrott i mitten av 1970-talet.

Kursens organisation och omfaang: Seminarer (timtalet aer ej
faststaellt)

Litteratur: ej faststaelld

Laerare: Professor Gunnar Broberg, docent Hertha Hansson och
forskningslektor Lene Koch (prel.)

Anmaelan och upplysningar: Gunnar Broberg, Institutionen foer ide-
och laerdomshistoria, Lunds Universitet, Kungshuset, Lundagaard, S-
223 50 Lund, Sverige, tlf. +46 46 222 7589


ELEKTRONEN
Institut for de Eksakte Videnskabers Historie, Aarhus Universitet,
efteraaret 1996

Kurset vil give et overblik over hvad elektronens opdagelse betoed
for fysikkens udvikling i den umiddelbart foelgende periode. Med
udgangspunkt i oversigtsvaerker som Niels Bohr's disputats og
Lorentz' artikel i Enzykl. d. math. Wiss. vil udvalgte enkeltvaerker
fra perioden blive diskuteret

Kursets organisering omfang: Diskussionsseminar, 2t/uge i 14 uger

Litteratur: Aftales ved kursets start

Laerer: lektor Ole Knudsen

Tilmelding: 15 august 1996

Oplysninger: Ole Knudsen, Institut for de Eksakte Videnskabers
Historie, Aarhus Universitet, Ny Munkegade (bygn. 521), 8000 Aarhus
C, tlf. 8942 3506, fax: 8612 0740; e-mail: [log in to unmask]


FUNKTIONALANALYSENS HISTORIE
Matematisk Institut, Koebenhavns Universitet, efteraaret 1996

Funktionalanalysen opstod i begyndelsen af dette aarhundrede, hvor
man begyndte at opfatte funktioner som punkter i rum og videre gav
aksiomatiske beskrivelser af saadanne rum. Kurset vil hovedsagelig
bestaa i gennemgang af nogle af klassikerne indenfor omraadet, bl.a.
Hilbert, Frechet og Riesz.

Kursets organisering og omfang: Forelaesninger/seminarer, tirsdage
12-14 og fredage 8-10.

Litteratur: Dieudonne, History of Functional Analysis;
originalartikler

Laerer: Docent Jesper Luetzen

Tilmelding: snarest

Oplysninger: Jesper Luetzen, Matematisk Institut, H. C. OErsteds
Instituttet, tlf. 3532 0741, e-mail: [log in to unmask] Soderqvist
Unit of History of Science
Department of Life Sciences
Roskilde University
P.O. Box 260
DK-4000 Roskilde, Denmark
fax:  + 45 46757721
phone: + 45 46757711, ext. 2714 (work)
       + 45 35372086 (home)


*** OBS new email address: [log in to unmask] ***


----------------------------------------------------------
Gustav Holmberg, PhD student, History of Science and Ideas
Lund University, Sweden.
[log in to unmask]   http://www.df.lth.se/~wilt

Back to: Top of Message | Previous Page | Main ILH-L Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager