LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for KTH-EKOT Archives


KTH-EKOT Archives

KTH-EKOT Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KTH-EKOT
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: C Moberg ny vicerektor
From: Olle Blomqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:KTH:s textnyheter
Date:Tue, 9 Dec 1997 10:04:35 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (79 lines)


KTHs nye vice rektor för grundutbildningen under 1998 heter Christina
Moberg. Hon är utsedd på ett år och efterträder Gunnar Svedberg, som avgår
på egen  begäran.
Nästa år sker åter val av rektor, prorektor och vicerektorer till KTH.
Processen sätts igång redan våren 1998. Innan dess ska regeringen dock utse
ny universitetsstyrelse för KTH. Besked om detta kommer i nästa vecka den
18/12, säger KTH-ekots vanligtvis tillförlitliga källa. Ulf J Johansson har
redan pekats ut som styrelseordförande. Övriga klara styrelseledamöter är
rektor Janne Carlsson, studentkåren får tre fasta platser - THS ordförande
Caroline Silfverryd, utbildningsutskottets ordf Måns Elenius och Olle
Bälter som repr doktorandsektionen. Centrala fakultetskollegiet har
föreslagit tre lärarrepresentanter nämligen professorerna Mathias Uhlén,
Arne Johansson och Anders Eriksson (det är ännu inte klart att KTH får tre
lärarplatser i universitetsstyrelsen).
Men först ska alltså Universitetsstyrelsen vid KTH utses av regeringen,
vilket antas ske inom ett par veckor.

Christina Moberg är däremot, som sagt, ny vicerektor för grundutbildningen
vid KTH fr. o. m. 1998-01-01 t. o. m. 1998-12-31. KTH-ekot gratulerar.

Så här presentrerar Christina Moberg sig själv.
Jag växte upp i bruksmiljö i Korsnäs utanför Gävle, där jag tog
studentexamen på reallinjens matematiska gren 1966. Jag bedrev fortsatta
studier i matematik, teoretisk fysik och kemi vid Stockholms Universitet.
Efter fil-kandexamen kom jag till KTH och institutionen för organisk kemi
där jag inledde doktorandstudier 1970, med professor Martin Nilsson som
handledare. Doktorsarbetet behandlade undersökning av metallorganiska
reaktioner och syftade till att utveckla användbara organiska
syntesmetoder. Detta arbete, liksom mina senare forskningsarbeten, har
mestadels varit av grundläggande karaktär. Efter doktorsexamen 1975 har min
verksamhet varit förlagd till KTH, med kortare avbrott för vistelser vid
olika högskolor i Frankrike. Jag har handlett åtta studenter fram till
doktorsexamen och jag har just nu en grupp bestående av sju forskare. En
lång rad utländska studenter har varit och är verksamma i min forskargrupp.

Under mina år vid KTH har jag i första hand varit verksam som forskare, i
huvudsak finansierad av Naturvetenskapliga Forskningsrådet. Mina insatser
som lärare bestod länge främst i undervisning på doktorandkurser, men med
tiden har mitt engagemang inom civilingenjörsutbildningen ökat. Jag har
även haft en rad förtroendeuppdrag inom KTH, bland dessa kan nämnas ledamot
av fakultetsnämnden för kemi och kemiteknik och av några arbetsgrupper som
sorterar under nämnden. Den viktigaste uppgiften där har varit som
ordförande för KKTs internationaliseringsgrupp, där jag varit med om att
bygga upp internationaliseringsverksamheten inom grundutbildningen. På
grund av detta engagemang utsågs jag till koordinator för kemi/kemiteknik
inom CLUSTER, det europeiska nätverk bestående av elva högskolor där KTH
ingår, och jag har också på annat sätt varit aktiv inom det europeiska
ERASMUS-arbetet.

Även utanför KTH har jag haft rad uppdrag. Jag har tidigare under sex år
varit ledamot av programutskottet för kemi inom Naturvetenskapliga
Forskningsrådet, jag har varit ledamot av en vetenskaplig kommitté inom
Naturvårdsverket, och jag är för närvarande ledamot av Teknikvetenskapliga
Forskningsrådet. Jag har också haft en rad andra förtroendeuppdrag inom
dåvarande STU, inom IVA och inom Svenska Kemistsamfundet, jag är t ex för
närvarande ordförande för dess Stockholmskrets.

Jag trivs mycket bra med den varierade aktiviteter som min professionella
verksamhet har kunnat erbjuda. Högskolans tre uppgifter, dvs att bedriva
undervisning, att bedriva forskning, och att föra ut kunskap och
information till samhället ser jag alla som mycket viktiga och jag anser
att dessa uppgifter bör ha en stark förankring i varandra. Jag har
engagerat mig i alla tre uppgifterna, den tredje uppgiften främst genom att
skriva populärvetenskapliga artiklar och i viss utsträckning genom
industrikontakter. Jag har funnit stort nöje och stor stimulans i att kunna
få möjlighet till en så rikt varierad verksamhet.

Min nuvarande situation är sådan att jag har just tillträtt en professur i
organisk kemi och jag har just fyllt 50 år. Jag har två barn, en dotter på
18 år i gymnasiet och en son på 21 år på KTH. Jag känner mig nu ytterst
stimulerad av den utmaning som det innebär att bli utsedd till vicerektor
för grundutbildning. Jag kommer att anta uppgiften med stor entusiasm och
det är min ambition att verka för en utbildning med hög kvalitet som syftar
till att utbilda civilingenjörer, arkitekter och ingenjörer med de goda
kunskaper som krävs i vårt framtida samhälle och att göra detta på ett sätt
som stimulerar till energi, lust och motivation bland såväl lärare som
studenter.

Christina Moberg

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KTH-EKOT Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager