LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for KTH-EKOT Archives


KTH-EKOT Archives

KTH-EKOT Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KTH-EKOT
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: styrelse och Fo 200
From: Olle Blomqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:KTH:s textnyheter
Date:Wed, 24 Feb 1999 11:19:08 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (43 lines)


KTHs universitetsstyrelse sammanträder idag kl 13.00. Man ska bland fatta
beslut om KTHs årsredovisning och KTHs budgetunderlag för är 2000-2002.
Rektor informerar om Kistaprojektet och KTHs remisssvar på "Forskning
2000", som sammanfattas på följande sätt:
- Forskning 2000 har i sitt betänkande på ett förtjänstfullt sätt Iyft fram
forskningens roll och betydelse i samhället.
- KTH stöder förslaget om en kraftig förstärkning av vetenskapsområdet
teknik och en ökad forskarutbildning inom detta område
- KTH anser att det långsiktiga ekonomiska stödet till forskning i form av
fakultetsanslaget bör förstärkas.
- KTH vill starkt betona betydelsen av sektorsforskningen och motsätter sig
det avskaffande av denna som föreslås i Forskning 2000.
- KTH värderar samarbetet med industrin och samhället i övrigt mycket högt.
Kompetenscentra är ett gott exempel och KTH stödjer ett bibehållande av
denna modell för forskningssamverkan.
- KTH anser att forskningsstiftelsernas satsningar inneburit en väsentlig
förnyelse av svensk teknisk forskning och att denna bör fortsätta genom en
utdelning av stiftelsernas kapital.
- KTH anser att de ekonomiska konsekvenserna av förslagen i Forskning 2000
är svåra att överblicka och hyser därför en oro att, trots uttalanden om
motsatsen, utfallet kan bli minskade istället för ökade resurser till
teknik och naturvetenskap.

KTHs remissyttrande, "Betänkandet Forskningspolitik" - Dnr 930-1091-98 Doss
22, är insänt till utbildningsdepartemenet den 4 februari.

Förslagen i Forskning 2000 har ju debatterats flitigt i massmedia och även
remissvaren från universiteten ser väldigt olika ut .

Luleå tekniska universitet (LTU) är kritiskt till den statliga utredningen
och  anser att remissen inte bör ligga till grund för en förändring av
forskningspolitiken. Det nordliga lärosätet avvisar helt förslaget om att
omfördela pengar från samhällsvetenskaplig forskning till teknisk
forskning. I stället bör mer statliga pengar skjutas till för att
finansiera en ökad forskning inom det tekniska området. Även förslaget om
att bara ha ett forskningsråd per vetenskapligt område säger LTU nej till.
Det skulle inte ge forskarna tillräckligt inflytande över forskningen. Men
LTU tycker att det trots allt finns positiva inslag i utredningen. Bland
annat instämmer man i att statsmakterna ska styra forskning på en
övergripande nivå. Vidare bör ett organ där forskare och avnämare finns
representerade bildas för forskar- eller beställarstyrd forskning. LTU
poängterar också att ett effektivt sätt att stödja den fria forskningen är
att öka anslagen till fakulteterna.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KTH-EKOT Page

PermalinkLISTSRV.NORDU.NET

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager